Kwaliteitsregistratie bij rugchirurgie

Operaties aan de lage rug komen veelvuldig voor in Nederland, maar er is minder bekend over de resultaten. Het Neurochirurgisch Centrum Zwolle vindt het van belang hierin beter inzicht te krijgen. Het introduceren van vragenlijsten hiervoor is een initiatief van de maatschap neurochirurgie. Als na bezoek aan de neurochirurg blijkt dat u een operatie aan de onderrug zult ondergaan kan u gevraagd worden deel te nemen aan registratie van gegevens.

Het doel van de registratie is te bekijken of het herstel na een rugoperatie verloopt zoals we dat op dit moment vooraf inschatten. We kijken hierbij naar verschillende aspecten zoals pijn, functieherstel, werkhervatting, tevredenheid en kwaliteit van leven. De doelgroep betreft alle patiënten die in Isala te Zwolle door een van de neurochirurgen worden geopereerd aan de lage rug.

Wat wordt er van u verwacht

Op een aantal vastgelegde momenten dient u een aantal vragenlijsten in te vullen. Dit kunt u thuis via internet doen. U krijgt de vragenlijsten aangereikt via e-mail. Het invullen van de vragenlijsten neemt per keer ongeveer 15 minuten tijd in beslag. Voor de operatie dient u eenmaal een vragenlijst in te vullen en na de operatie een viertal malen (6 weken tot een jaar na de operatie).

Deelname

Deelname aan de registratie heeft voor u geen gevolgen voor de behandeling, leefregels, medicatie of nacontrole(s) en is geheel vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u daarvoor geen reden op te geven. Als u besluit niet mee te doen, geeft dat geen enkele verandering in uw verdere behandeling of begeleiding. Ook als u nu toestemming geeft, kunt u die te allen tijde zonder opgave van redenen weer intrekken.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Tot uw persoon herleidbare gegevens kunnen slechts met uw toestemming (aan te geven op het toestemmingsformulier) door derden worden ingezien. En dan ook alleen als zij hiertoe bevoegd zijn, zoals medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of leden van de Medisch Ethische Toetsingscommissie. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van registratie en onderzoek na te gaan.

Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die tijdens de studie worden verzameld, worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt gebruikt voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts degene die de sleutel van de code heeft (de onderzoeker/ behandelend arts) weet wie de persoon achter het codenummer is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende het onderzoek en na afloop vernietigd.

Richtlijnen

De voor dit onderzoek geldende nationale en internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen. Deelname aan het registratieonderzoek brengt voor u geen kosten met zich mee.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van uw behandelend neurochirurg.